Default
Simplex_frequencies_d_04-06-20 Rigional_check_list_b Cls-logo-new-solo-120h_a Hamcity1 Avc1_a A1-1_b Arrl1_a

KARA

제목: DMR Day    STORYVIEW SLIDESHOW THUMBNAIL VIEW

작성자: NY6KC
Updated on 08/10/2020
20200809_133037
지난 8월9일 많은 카라회원님들이 모여서 앞으로 있을 카라 고유 DMR Talk Group과 리피터 링크를 위한 무전기 setup을 하였습니다
20200809_115211
참석멤버: K6ET, KG6JBC, KM6COB, KJ6MI, KM6TFC, AB6CD, AB6AD, W6PKM, K6CYB, AI6EY, K6JSP, KF6ZHT, KJ6ZUM, NY6KC
20200809_112312
20200809_112239
20200809_112157
20200809_112145
20200809_112135
20200809_112125
20200809_112059


이전 앨범 다음 앨범 앨범목록보기